Prizma Pres Matbaacılık'ta bedelli sermaye arttırımı

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelli sermaye arttırımına gitti.

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelli sermaye arttırımına gitti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Şirket yönetim kurulu 30.09.2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oy birliği ile karara bağlamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında 24.000.000 TL artırılarak 48.000.000 TL'ye çıkarılmasına, nakit olarak artırılan 24.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 24.000.000 adet payın tamamının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde şirket ortakları Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından eşit oranla satın alınmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş, MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma